Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97

Meánscoil Gharman

Táimid mar an chéad Meánscoil lán-Ghaeilge i gContae Loch Garman agus táimid fós mar an t-aon scoil lán-Ghaeilge. Cuireann Meánscoil Gharman fáilte roimh dhaltaí ó gach uile chúlra agus roimh dhaltaí le suim san oideachas dara-leibhéal trí Ghaeilge. Táimid bródúil as comhphobal cuimsitheach, tacúil, idirnáisiúinta a chothú. Is comhphobal gníomhach é Meánscoil Gharman, áit a foghlaimíonn agus fásann daltaí i dtimpeallacht sabháilte sláintiúil, áit a dhéantar nascanna buan a mhaireann i bhfad.

We are the first Irish-medium secondary school in County Wexford and we remain the only Irish-medium school. Meánscoil Gharman welcomes students from all backgrounds and students with an interest in second level education through Irish. We are proud to foster an inclusive, supportive and international community.

students sitting on grass outside school enjoying the weather

Fáilte go Suíomh Gréasáin Mheánscoil Gharman

D’oscail Meánscoil Gharman den chéad uair i mí Mheán Fómhair 2007 chun freastal ar riachtanais oideachais dara leibhéal Lán Ghaeilge an Chontae Loch Garman. Táimid lonnaithe i dTeach Choill an Bhrúnaigh- Brownswood, díreach taobh amuigh d’Inis Córthaidh ar an mbóthar go Loch Garman. Thosaíomar le 7  daltaí (buachaillí agus cailíní) in 2007 agus anois tá 221 daltaí anseo linn. Tagann ár ndaltai ó bhunscoileanna Béarla agus gaelscoileanna timpeall an chontae. Cuireann Meánscoil Gharman fáilte roimh dhaltaí ó gach cúlra agus i gcónaí roimh dhaltaí a bhfuil suim acu a gcuid oideachais dara-leibhéal a fháil trí Ghaeilge. Tá sé mar aidhm againn anseo oideachas den chéad scoth a chur ar fáil do gach uile scoláire a roghnaíonn freastal ar Mheánscoil Gharman. Cothaítear atmaisféar comhbhách cásmhar toisc gur scoil bheag muid. Tá aithne ag gach duine idir mhúinteoirí, dhaltaí, thuismitheoirí agus fhoireann choimhdeach na scoile ar a chéile agus bímid i gcónaí ag faire amach dá chéile. 

 

Príomhoide, Norah Harpur 

Why Choose Us

Tá sé mar aidhm againn anseo oideachas den chéad scoth a chur ar fáil do gach uile scoláire a roghnaíonn freastal ar Mheánscoil Gharman. Cothaítear atmaisféar comhbhách cásmhar toisc gur scoil bheag muid. Tá aithne ag gach duine idir mhúinteoirí, dhaltaí, thuismitheoirí agus fhoireann choimhdeach na scoile ar a chéile agus bímid i gcónaí ag faire amach dá chéile. 

 

The pursuit of excellence has been the core objective of Meánscoil Gharman for all of our students while an atmosphere of care and respect is simultaneously fostered among our school community.

Rathúlacht
Success

‘S í an aidhm atá againn anseo i Meánscoil Gharman ná forbairt pearsanta agus acadúla an dalta a threisiú ionas gur féidir lenár gcéimithe páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí mar dhaoine aibí, freagrach agus féinmhuiníneach.

Our aim in Meánscoil Gharman is to maximise the development and potential of each of our pupil’s capabilities in academic and co-curricular areas so that they may participate in society as mature, responsible, self-confident young people.

Do Dhaltaí

Tá go leor ar ar fáil ar an leathnach seo chun cabhair a thabhairt duit taitneamh agus tairbhe a bhaint amach agus tú ar scoil!

three students walking through a red brick archway at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Comhphobal
Community

Táimid bródúil as comhphobal cuimsitheach, tacúil, idirnáisiúinta a chothú. Tar linn agus muid ag ceiliúradh ilchineálacht, cairdeas agus cumasú inár scoil agus níos faide i gcéin!

 

 

We are proud to foster an inclusive, supportive and international community. Come with us as we celebrate diversity, friendship and empowerment in our school and beyond!

 

Do thuismitheoirí

Ag an scoil seo, creidimid i gcumhacht an chomhphobail agus chomhpháirtíochta. Cuirimid an luach ar ionchuir tuismitheoirí agus caomhnóirí, agus déanaimid iarracht obair le chéile chun timpeallacht sabháilte, tacúil agus ionchuimsitheach a chur ar fáil do ghach dalta inár gcúram.

At this school, we believe in the power of community and partnership. We value parent and guardian inputs, and try to work together to provide a safe, supportive and inclusive environment for all students in our care.

Three students in their classsroom a tMeánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Curaclam

Tuigimid gur féidir neart ceisteanna agus buairt a bheith agat, agus táimid anseo chun cabhrú leat teacht ar an eolas atá uait.

We understand that you can have lots of questions and concerns, and we are here to help you find the information you need.

Seach Churaclaim
Extra-Curricular

Tá réimse leathan de gníomhaí seach churaclaim ar fáil i Meánscoil Gharman. Tuigimid an tabhacht a bhaineann leo i bhforbairt iomláine an dalta. Cuirimid an-bhéim ar folláine an dalta agus tugaimid an deis dóibh bláthú, cairdeas daingean a chruthú agus triail a bhaint as réimse gníomhaíochtaí ina measc: Creative Schools, Ealaín, Ceol, Spórt & níos mó!

There are a wide range of extracurricular activities available at Meánscoil Gharman. We understand their importance in the overall development of the student. We place a great emphasis on student wellbeing and give them the opportunity to flourish, forging a firm friendship and experimenting with a range of activities including: Creative Schools, Art, Music, Sport & more!

Meánscoil Gharman students making a guitar in class the instrument is blue and yellow

Tairseach Gairme
Career Guidance

Ag ár scoil, creidimid gur féidir le gach dalta a lánacmhainneacht a shroichint agus a mbrionglóidí a chomhlíonadh. Mar chuid den chlár déantar staidéar ar bhainistiú eolais gairm bheatha, forbairt a dhéanamh ar scileanna cinnteoireachta agus scileanna tóraíochta oibre, agus tuilleadh lena chois. Tuigimid gur féidir é a bheith iomarcach saol na hoibre a leanúint, ach táimid anseo chun tacaíocht a thabhairt do dhaltaí le gach céim chun tosaigh.

At our school, we believe that every student can reach their full potential and fulfil their dreams. The programme includes the study of career knowledge management, the development of decision-making and work-search skills, and more. We understand that it can be challenging to embark on a journey into the world of work, but we are here to support students with every step forward.

Buail leis an bhfoireann
Meet the Team

Creidimid gurb é eochair an ratha acadúil ná múinteoirí a bheith againn atá paiseanta, eolasach agus tiomnaithe chun cabhair a thabhairt d’ár ndaltaí a lánacmhainneacht a chomhlíonadh. Is daoine profisiúnta gairmiúil iad ár múinteoirí a spreagann daltaí a gcuid féidearthachtaí a bhaint amach.

We believe that the key to academic success is to have teachers who are passionate, knowledgeable and dedicated to helping our students reach their full potential. Our teachers endeavour to encourage students to reach their maximum potential.

Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland, the student is doing school work using technology and paper and a pen

Litríocht Digiteach
Digital Literacy

Is rud an tabhachtach i Meánscoil Gharman é litríocht digiteach. I measc ár gcuid áiseanna teicneolaíochta tá seomra ríomhaireachta, áiseanna taifid, seomra teicneolaíochta agus seomra DCG. Is féidir le daltaí a gcuid scileanna teicneolaíochta agus ríomhaireachta a fhorbairt, obair ar thionscadail Dearradh Graific agus meáin nua a inniúchadh.

Digital literacy is a very important area in Meánscoil Gharman. Our technological facilities include a computer room, recording facilities, a technology room and a DCG room. Students can develop their technological and computer skills, work on Graphics Design projects and create various forms of  media.

seaweed tea, sustainable plants and students at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Inbhuanaitheacht
Sustainability

I Meánscoil Gharman, is ceist tábhachtach í ceist na timpeallachta agus inbhuanaithe. Tá an Coiste Glas gníomhach ag múineadh dúinn an tábhacht a bhaineann le hathchúrsáil agus aire a thabhairt do himpeallacht na scoile.

In Meánscoil Gharman, the issue of environment and sustainability is an important one. The Green Committee actively teaches us the importance of recycling and caring for the school environment.

Tionscnamh le
Creative Schools

A lovely moment came in the sing off of the song ‘Tomorrow’ when the full company sang some of the song ‘As Gaeilge’ as befitting an All-Irish language Secondary School.
Brendan Keane
Enniscorthy Guardian Newspaper
Selection of Press

An Todhchaí Meánscoil Gharman
The Future of Meánscoil Gharman

An Todhchaí. Is í an aidhm atá againn anseo i Meánscoil Gharman forbairt pearsanta agus acadúil an dalta a threisiú ionas, gur féidir lenár gcéimithe páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí mar dhaoine aibí, freagrach agus féinmhuiníneach. Go fad téarmach tá sé mar fheidhm againn i Meánscoil Gharman cur leis na hachmhainní atá againn anseo i dTeach Choill an Bhrúnaigh ar mhaithe lenár ndaltaí. Tá an scoil lonnaithe i láthair íontach speisialta agus táimid sásta go bhfuil an deis againn cur leis na háiseanna atá againn le cabhair ón Roinn Oideachais agus úinéirí an tsuímh seo. 

Norah Harpur
Príomhoide
An Todhchaí
Is í an aidhm atá againn anseo i Meánscoil Gharman
forbairt pearsanta agus acadúil an dalta a threisiú ionas
gur féidir le céimithe páirt iomlán a ghlacadh sa Chomhphobal
mar dhaoine aibí, freagrach agus féinmhuiníneach. 
Go fad téarmach tá sé mar fheidhm againn i Meánscoil Gharman
cur leis na saoráidí atá againn anseo i Meánscoil Gharman ar mhaithe le daltaí.
Tá an scoil lonnaithe i láthair íontach speisialta
agus táimid sásta go bhfuil an deis againn cur leis na saoráidí atá againn le cabhair ón Roinn Oideachais agus úinéirí an Láthreach seo.   
Previous slide
Next slide
Four students standing together in the doorway at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Bí Linn

Tar i dteagmháil linn, agus táimid anseo chun cabhrú leat teacht ar an eolas.

Contact us, we’re here to help you find the information.

Eolas
Teagmháil
Contact