An Idirbhliain | Transition Year

Is bliain aonarach í an idirbhliain. Tugtar deis do na daltaí an idirthréimhse idir an sraith shóisearach is an tsraith shinsearach a dhéanamh. Spreagann an idirbhliain forbairt shóisialta is phearsanta is tugtar aitheantas do ghá na ndaltaí a gcuid neamhspleáchas a bhaint amach. Cothaítear gnóthachtáil acadúil mar a ullmhaíonn na daltaí don Ardteistiméireacht, staidéar breise is an saol oibre.

Spreagtar scileanna réitigh fadhbanna scil smaointeoireachta criticiúla in san dalta, scileanna ata riachtanach don saol .

Tá sí mar aidhm againn Misin na hIdirbhliana a bhaint amach:

Forbairt phearsanta, oideachasúil agus ghairme na ndaltaí a chur chun cinn ionas go mbeidh siad ábalta a bheith féinrialaitheach, rannpháirteach agus frea­grach sa sochaí ina mbíonn siad páirteach ann.

Na hÁbhair:

Is iad na hábhair a bhíonn ar siúl ná:

Béarla / Gaeilge / Mata
Fraincís / Stair / Staidéar Timpeallachta
Mionchomhlacht / Eolaíocht / Seapáinis
Corpoideachas / Ealaín / Ceol
Ríomhairí /  Eacnamaíocht Bhaile / Religiúin