Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97

Leathanach na nDaltaí

Tá go leor ar ar fáil ar an leathnach seo chun cabhair a thabhairt duit taitneamh agus tairbhe a bhaint amach agus tú ar scoil!

Ar dtús, tá na polsaithe agus foirmeacha ar fad a bheadh ag teastáil uait, ach ná bí buartha, tá siad leagtha amach go simplí ionas go bhfuil siad éasca a thuiscint. Chomh maith le sin tá neart eolais faoin mBord Bainistíochta agus faoin bhfoireann iontach atá
againn atá ann i gconaí chun éisteacht leat agus cabhair a thabhairt duit.

Anois, tá a fhios againn uilig nach mbaineann an scoil le hobair amháin, mar sin tá sonraí againn faoi na nithe taitneamhacha atá ar fáil lasmuigh den seomra ranga. On spórt go ceol agus dramaíocht, tá neart go mbainfidh gach duine sult as.

Táimid ag iarraidh sibh a choiméad slán sabháilte ar líne chomh maith, mar sin tá acmhainní agus leideanna ann chun sibh a choiméad eolasach ar an idirlín. Tá a fhios againn go bhfuil s tabhachtach sult a bhaint as an idirlíon, ach táimid ag iarraidh go ndéanfaidh tú é go sabháilte. Faoi dheireadh, tá a fhios againn go bhfuil an scoil seo lán le daltaí cumasacha agus ba mhaith linn bhur gcuid buanna a chéiliúradh!

Féach ar an leathnach chun súil a chaitheamh ar cad atá ar siúl ag do chomhscoláirí. Ar an iomlán, is bealach iontach é féachaint ar an leathnach seo chun fanacht suas chun dáta le gach rud atá ar siúl inár scoil.

Bígí sábháilte ar Líne
Be Safe Online

Áiseanna chun an cumhacht a thabhairt duit a bheith sábháilte ar líne
Internet safety resources to empower our community

Litearthacht Dhigiteach & Mífhaisnéis

Cuidíonn smaointeoireacht chriticiúil agus scileanna litearthachta digití le dul i ngleic leis na hiarmhairtí diúltacha inár sochaí ó theicneolaíocht dhomhain bhréige, algartaim, ionramháil íomhá agus mífhaisnéis. Nuair a thuigtear a gcearta sonraí pearsanta agus conas a gcuid príobháideacht agus a slándáil a chosaint spreagtar mic léinn chun meas a léiriú ar shlándáil agus ar phríobháideachas daoine eile.

Cad is Eolas Bréagach ann?

Cad is Sonraí Móra ann?

Cad is Sonraí Móra ann? Físeán ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) Teicneolaíocht san Oideachas.

Eolas

Pháiste sabháilte ar líne

Support

Tacaíocht do Dhaltaí

Is cuid tábhachtach é Aire Tréadach agus tacaíocht do dhaltaí i  saol na scoile i Meánscoil Gharman. Leathnaíonn ár gClár Aire Tréadaigh amach go gach gné de shaol na scoile agus tugann foireann na scoile gréasán de thacaíocht bunnaithe ar mheas agus mhuinín. Athraíonn riachtanais na ndaltaí ó bhliain go bliain agus déantar athbhreithniú ar na riachtanais sin go rialta ag freagairt do na riachtanais atá de shíor ag athrú.

Oibríonn an coiste in éineacht le tuistí agus daltaí  chun an duine óg féinmhuiníneach athléimneach a fhorbairt.  Tá sé mar aidhm ag an gCoiste Aire Tréadaigh agus múinteoirí ranga go mbeadh daltaí ag foghlaim i dtimpeallacht compórdach, sabháilte agus slán. Ar scoil tá Comhairle na nDaltaí eagraithe againn ina bhfuil beirt ó ghach bhlian tofa ag an gcuid eile den rang le bheith mar ionadaí an rang sin ar an gComhairle.

Ag an gComhairle seo labhraítear go hoscailte faoi fadhbanna scoile atá ag na daltaí agus tagtar ar réiteach do na fadhbanna sin le chéile. Ansin, labhraíonn na hionadaí leis na múinteoirí maidir leis an bhfadhb agus faoi na bealaí chun an réiteach a chuir i bhfeidhm. Má tá fadhb ag dalta éigin sa rang, is féidir leo teacht chuig an ionadaí ranga leis an bhfadhb agus déanfaidh an dalta sin a dícheall an fhadhb a réiteach ag an gcéad cruinniú eile atá ag Comhairle na nDaltaí.

Muna bhfuil dalta sásta chun dul chuig an ionadaí ranga, is féidir leo dul chuig múinteoir chun go dtógfaidh an múinteoir an fhadhb chuig an gComhairle. Tacaíocht eile atá ar fáil ná gur féidir leis na daltaí i gcónaí dul chuig na Múinteoirí le fadhb scoile ar bith agus déanfaidh an múinteoir sin a ndícheall an dalta a chabhrú sa treo is fearr don dalta.  

Línte Cabhracha

There are people to help, reach out!

Acmhainní Stáidéir
Study Resources

Tá na mílte modhanna foghlaime. Seo iad na hacmhainní is fearr linn I Meánscoil Gharman.

Is aip soghluaiste é quizlet, áit gurb’ fhéidir leat seisiún staidéartha a thosnú nó a chruthú maidir le haon topaic air bith.  Is féidir cártaí flash a dheanamh, comórtasaí a dheanamh agus íomhánna a maitseáil le buzzfhocail. Tá quizlet an- úasáideach le haghaidh na teangacha agus ábhair cosúil le stair agus tíreolas. Is suíomh spraoíúil é kahoot ina bhfuil go leor quizeanna. 

Nascann ipad no fón an mhuinteoir chuig an úasteileaóir agus leanann na daltaí an cluiche le cód. Bíonn an bua ag na daltaí a fhaigheann an méid is mó cheisteana I gceart, ag an luas is tapaí. Is féidir le h-éine quiz kahoot a chruthú. 

 

FAQ

Selection of Study Resources

Website for building vocabulary and checking words  FOCAL

An Irish language portal to Irish websites Gaeilge ar an Ghréasán Website  

Irish Language Media

TG4 Website

RTÉ Raidió na Gaeltachta Website

Reference:

Wikipedia as Gaeilge!

Dictionary & Thesaurus Pota Focal

  • Irish traditional music archive Link
  • Na Píobairí Uilleann has a digital media database of Irish Traditional music Link
  • Tonesavvy – tool for music theory Link

Seach - Churaclaim

Handy Links

Tacaíocht do dhaltaí
Supports For Students

External Resources

Taithí Iar-dhaltaí
Past Student Experiences

"Ag breathnú siar tuigim anois nach bhfuil aon scoil ar a leithéid de Mheánscoil Gharman. Na deiseanna a fuair mé anseo, ní dóigh liom go bhuil sé cosúil le gnáthscoil mheánscoil eile... thug sé an taithí is an muinín dom. Ní bhéinn buartha ag teacht ó bhunscoil Béarla mar faoi deireadh an chéad bhliain bhí Gaeilge ar ár dtoil againn''
past pupil testimonial
Chloe

 

''There is a really good spirit of the school, as well as the location being more unique than other schools....there were great trips from the school...we went to Paris in second year...in transition year we went to Bucharest...working with a charity''
past pupil testimonial
Roisin
“Is breá liom an tatmasféar sa scoil. Ceapaim gurb é sin an rud is fearr faoin scoil. Tá atmasféar na scoile i Meánscoil Gharman just go hiontach. Tá na múinteoirí agus na daltaí an cabhrach agus tá an méid daltaí sa scoil níos lú agus mar gheall ar sin tá deiseanna níos fearr agat is bíonn aithne maith ag na múinteoirí ort.”
Liam Finnan

Bóthairín na Smaointe
Memory Lane

Meánscoil Gharman students in their classroom in wexford Ireland

Sé an aidhm atá againn anseo i Meánscoil Gharman ná forbairt pearsanta agus acadúla an dalta a threisiú ionas gur féidir lenár gcéimithe páirt iomlán a ghlacadh sa sochaí mar dhaoine aibí, freagrach agus féinmhuiníneach. 

 

 

Buail leis an bhFoireann

Is daoine profisiúnta gairmiúil iad ár múinteoirí a spreagann daltaí a gcuid féidearthachtaí a bhaint amach.

A teacher talks to students at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland
Eolas
Teagmháil