Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97

Fáilte go dtí leathnach na dTuismitheoirí

Ag an scoil seo, creidimid i gcumhacht an chomhphobail agus chomhpháirtíochta. Cuirimid an luach ar ionchuir tuismitheoirí agus caomhnóirí, agus déanaimid iarracht obair le chéile chun timpeallacht sabháilte, tacúil agus ionchuimsitheach a chur ar fáil do ghach dalta inár gcúram.

At this school, we believe in the power of community and partnership. We value parent and guardian input, and try to work together to provide a safe, supportive and inclusive environment for all students in our care.

Mar thuismitheoir nó chaomhnóir do dhalta dara leibhéal, tá ról tabhachtach agat tacaíocht a thabhairt d’oideachas agus folláin do pháiste. Tuigimid gur féidir neart ceisteanna agus buairt a bheith agat, agus táimid anseo chun cabhrú leat teacht ar an eolas atá uait.

Cruthaíodh an suíomh idirlíne seo mar acmhainn chumsitheach do thuismitheoirí, ag cur eolais faoi leith ar fáil ar réimse ábhair bainteach le taithí do pháiste i scoil dara leibhéal. Anseo geobhaidh tú sonraí faoi pholasaithe agus foirmeacha na scoile, chomh maith le heolas faoin mBord Bainistíochta agus faoin bhfoireann díograiseachTáimid an-bhródúil as gaiscí ár ndaltaí, agus ba mhaith linn sibh a chur ar an eolas faoina gcuid gaiscí ar fad. Is féidir sonraí na gaiscí is déanaí a fháil ar an leathnach seo, chomh maith le eolas ar an litríocht digiteach agus fanacht sabháilte ar líne. Tá a fhios againn go bhfuil sabháilteacht ar líne mar cheann de na buarthaí atá ag fás i measc tuismitheoirí, agus táimid tiomnaithe na hacmhainní agus comhairle a chur ar fáil chun cabhrú leat do pháiste a choiméad sabháilte ar líne.

 

Tugaimid aitheantas do thabhacht na n-imeachtaí seac-churaclam chun suimeanna agus scileanna na ndaltaí lasmuigh den seomra ranga a fhorbairt agus a neartú. Cuirtear réimse leathan d’imeachtaí seac-churaclam ar fáil d’ár ndaltaí ó fhoirne spóirt go ceol agus dramaíocht. Tá súil againn go molann tú dá pháiste páirt a ghlacadh agus a deis a thapú sna deiseanna iontacha seoAg ár scoil, creidimid i gcumhacht an chomhphobail agus chomhpháirtíochta. Cuirimid an luach ar ionchuir tuismitheoirí agus caomhnóirí, agus déanaimid iarracht obair le chéile chun timpeallacht sabháilte, tacúil agus ionchuimsitheach a chur ar fáil do ghach dalta inár gcúram. Tá súil againn go dtugann a suíomh seo acmhainní úsáideacha duit agus cuirimid fáilte roimh aiseolas agus moltaí faoi conas is féidir an an tacaíocht do thuistí agus daltaí a fheabhsú.

 

Ár nGaiscí

Our Achievements

An Ghaeilge sa Scoil  

Táimid mar an chéad Meánscoil lán-Ghaeilge i gContae Loch Garman agus táimid fós mar an t-aon scoil lán-Ghaeilge.

SÍ AN GHAEILGE:  

  • Teanga 1 na scoile  
  • Teanga ghnó agus chumarsáide na scoile
  • Teanga theagaisc agus foghlama i ngach ábhar seachas Béarla
  • Teanga chaidrimh idir mhúinteoirí iad féin
  • Teanga chaidrimh idir na mhúinteoirí agus na daltaí  
  • Teanga chaidrimh idir na daltaí féin agus i ngach rud a bhaineann le saol na scoile taobh istigh nó taobh amuigh den scoil. Labhrófar an Ghaeilge i gcónaí sa scoil, sa chlós, ar thurasanna scoile agus le linn imeachtaí iar-scoile.
 
Coiste Gaeilge na Scoile
Group of students at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland with trees behind them

MEAS COTHÚ INSPIORÁID

Is Meánscoil saor oideachais, Lán-ghaeilge, idirchreidhmheach í Meánscoil Gharman, bunaithe ag tuismitheoirí chun freastal ar riachtanais teanga agus cultúrtha a bpáistí. Cuirtear béim ar ár bhfís ghaelach chriostúil ach cuirimid fáilte roimh dhaltaí gach cúlra a roinneann linn ár bhfís, ár sainmheoin agus ár bhfealsúnacht. Tá meas againn ar thábhacht agus ar dhifríocht gach creideamh agus orthu siúd nach bhfuil creideamh ar bith acu. 

Seach-Churaclaim

Extra Curriculum

Inbhuanaitheacht

Sustainability

Litríocht Digiteach 
Digital Literacy

 

Is rud an tabhachtach i Meánscoil Gharman é litríocht digiteach. Baineann daltaí I Meánscoil Gharman usáid as go leor acmhainní ar líne, ar an ipad nó ar ríomhaire. Mar sin, tá go leor deiseanna scileanna digiteacha a fheabhsú tríd na bliana.

Mar chuid den curriculum foghlaimíonn daltaí conas códáíl bunúsach a dhéanamh agus cuireann siad go mór lena scileanna STEAM  (Science, Technology, Engineering, the Arts, & Mathematics).

Bí Sabháilte ar Líne
Be Safe Online

Áiseanna na hIdirlíne chun cumhacht a thabhairt don chomhphobal
Internet safety resources to empower our community

Gairmeacha Beatha
Career Guidance

Ag ár scoil, creidimid gur féidir le gach dalta a lán-acmhainneacht a shroichint agus a mbrionglóidí a chomhlíonadh. Mar chuid den chlár déantar staidéar ar bhainistiú eolais gairm bheatha, forbairt ar scileanna cinnteoireachta chomh maith le scileanna tóraíochta oibre, agus tuilleadh lena chois. Tuigimid gur féidir é a bheith iomarcach saol na hoibre a leanúint, ach táimid anseo chun tacaíocht a thabhairt do dhaltaí le gach céim chun tosaigh.

Meánscoil Gharman students making a guitar in class the instrument is blue and yellow

an Fhoireann
The Team

Creidimid gurb é eochair an ratha acadúil ná múinteoirí a bheith againn atá paiseanta, eolasach agus tiomnaithe chun cabhair a thabhairt d’ár ndaltaí a lán-acmhainneacht a chomhlíonadh. Is daoine profisiúnta gairmiúla iad ár múinteoirí a spreagann daltaí a gcuid féidearthachtaí a bhaint amach.

A teacher talks to students at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Achmhainní do thuismitheoirí

Resources For Parents
National Council for Special Education

NCSE

The National Council for Special Education (NCSE) was set up to improve the delivery of education services to persons with special educational needs arising from disabilities with particular emphasis on children.

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.

National Council for Special Education. 

Tá sé i gceist sa treoir seo eolas a thabhairt maidir leis an aistriú i gcás scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, do thuismitheoirí agus do na scoileanna araon. Tá súil againn an t-imní a bheadh ar scoláirí is tuismitheoirí faoi na cúrsaí seo a laghdú agus samplaí deachleachtais a sholáthar. An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.

 

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.

National Council for Special Education.  

Tá sé i gceist sa treoir seo eolas a thabhairt maidir leis an aistriú i gcás scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, do thuismitheoirí agus do na scoileanna araon. Tá súil againn an t-imní a bheadh ar scoláirí is tuismitheoirí faoi na cúrsaí seo a laghdú agus samplaí deachleachtais a sholáthar.