Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97

Join

Our

Enrolment Information

Enrolment forms

Join us

We are the first Irish-medium secondary school in County Wexford and we remain the only Irish-medium school. Meánscoil Gharman welcomes students from all backgrounds and students with an interest in second level education through Irish. We are proud to foster an inclusive, supportive and international community.

Is muid an chéad mheánscoil lán-Ghaeilge i gContae Loch Garman agus is muid fós an t-aon scoil lán-Ghaeilge. Fáiltíonn Meánscoil Gharman roimh dhaltaí ó gach cúlra agus roimh scoláirí a bhfuil spéis acu san oideachas dara leibhéal trí Ghaeilge. Táimid bródúil as pobal cuimsitheach, tacúil agus idirnáisiúnta a chothú.

School campus a red brick building trees and gardens at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Welcome

Listen To

Fáilte Go Suíomh Gréasáin Mheánscoil Gharman, Norah Harpur. 

Welcome To The Gharman Middle School Website, Norah Harpur

Students and teachers from Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland at their performance of the musical Annie

Our Community

Join Us!

Join us as we celebrate diversity, friendship, and empowerment within our school and beyond, enrol with us!

A map of the world that has part of the community from Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Parents & Guardians

We believe

in the power of community & partnership. We value the input of parents & guardians, and we strive to work together to create a safe, supportive & inclusive environment for our students. Learn more about our school to help your enrolment process.

Creidimid i gcumhacht an phobail agus na comhpháirtíochta. Is mór againn ionchur na dtuismitheoirí & na gcaomhnóirí, agus déanaimid ár ndícheall oibriú le chéile chun timpeallacht shábháilte, thacúil & chuimsitheach a chruthú dár ndaltaí. Foghlaim tuilleadh faoinár scoil chun cabhrú le do phróiseas clárúcháin.

students at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Students

Join US

Our aim here at Meánscoil Gharman is to boost the student’s personal and academic development so that our graduates can participate fully in society as mature, responsible and self-confident people! Learn more about our school to help your enrolment process. 

Is í an aidhm atá againn anseo i Meánscoil Gharman ná forbairt phearsanta agus acadúil an mhic léinn a threisiú ionas gur féidir lenár gcéimithe páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí mar dhaoine aibí, freagracha agus féinmhuiníneacha! Foghlaim tuilleadh faoinár scoil chun cabhrú le do phróiseas clárúcháin.

Buildings at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Team

Join US

We believe that the key to academic success is to have teachers who are passionate, informed and dedicated to helping our students to reach their full potential. Our teachers are professional who encourage students to realise their potential.

Creidimid gurb í an eochair do rath acadúil múinteoirí a bheith againn atá paiseanta, eolach agus tiomanta do chabhrú lenár gcuid mac léinn a lánacmhainneacht a bhaint amach. Is múinteoirí proifisiúnta iad ár gcuid daltaí a spreagann na mic léinn a gcumas a bhaint amach.

Buildings at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

School Policies

Join us

Get in touch if you have any questions!

Student, digital literacy, making a pink object at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland.

Career Guidance

Join us

In our school, we believe that every student has the ability to achieve their dreams and full potential. That's why we offer a comprehensive career guidance program to help you explore your options and make informed decisions about your future.

Inár scoil, creidimid go bhfuil sé de chumas ag gach dalta a gcuid aislingí agus a lánacmhainneacht a bhaint amach. Sin an fáth a gcuirimid clár cuimsitheach gairmthreorach ar fáil chun cabhrú leat do roghanna a fhiosrú agus cinntí eolasacha a dhéanamh faoi do thodhchaí.

_B6A0269

Past Students

Join us

We invited past students of Meánscoil Gharman to share and reflect on some of their experiences and achievements. 

Thugamar cuireadh do iarscoláirí Meánscoil Gharman cuid dá n-eispéiris agus dá ngnóthachtálacha a roinnt agus machnamh a dhéanamh orthu.

Leader support

School Calendar

Join us

Check out our school calendar as part of your enrolment process. Get in touch if you have any questions!

three students walking through a red brick archway at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Sustainability

Join us

In Meánscoil Gharman, the issue of the environment and sustainability is an important one.

I Meánscoil Gharman, is ceist thábhachtach í ceist na timpeallachta agus na hinbhuanaitheachta.

seaweed tea, plants pots, sustainable plants and students at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Press

Join us

Some press articles from over the years

CAMO AGUS NA LEAIDS Meánscoil Gharman & Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeanach Gael Linn, agus Mícheál Ó Ciaraidh, TG4 at the Scléip Gael Linn 2020

Contact

Join us

Get in touch!

Student walking on a stairs at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland