Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97

Litríocht Digiteach

Is rud an tabhachtach i Meánscoil Gharman é litríocht digiteach.

Digital literature is a very important area in Meánscoil Gharman..

 

Baineann daltaí i Meánscoil Gharman usáid as go leor acmhainní ar líne, ar an ipad nó ar ríomhaire. Mar sin, tá go leor deiseanna scileanna digiteacha a fheabhsú tríd na bliana. Tá sé an-tabhachtach dúinn go bhfuil gach dalta in ann an coincheap de cóipcheart agus bradáil a thuiscint, chomh maith le hacmhainní cosúil le físeáin a chruthú agus hipearnascanna a úsáid i gceart.

Tá go leor ranganna difriúla atá tiomnaithe ar na scileanna seo, mar shampla staidéar riomhaireachta, rang ina foghlaimíonn tú faoi scileanna a bhaineann le pacáiste Microsoft Office, ar nós One drive, One Note agus conas Word, Powerpoint, Excel a úsáid i gceart. Faigheann daltaí Teastas ó Microsoft nuair atá ardchaighdeán sna scileanna faighte acu. Mar chuid den curriculum foghlaimíonn daltaí conas códáil bunúsach a dhéanamh agus cuireann siad go mór lena scileanna STEAM.

Tá ranganna teicneolaíochta ann freisin agus sa rang sin foghlaimíonn tú faoi dhearadh táirge, ag úsaid aip ar do ipad féin agus ar na ríomhairí.

Litearthacht Dhigiteach

Tá sé thar a bheith tábhachtach do Mheánscoil Gharman go bhfuil gach dalta eolach ar litearthacht dhigiteach. Úsáideann mic léinn anseo go leor acmhainní ar líne, iPads nó ríomhairí. Tá go leor deiseanna ann chun scileanna digiteacha a fheabhsú i gcaitheamh na mblianta. Tá go leor ranganna éagsúla ag Meánscoil Gharman atá tiomnaithe do na scileanna seo a fhoghlaim lena n-áirítear staidéar ríomhaireachta, ina bhfoghlaimíonn tú scileanna ríomhaireachta lena n-áirítear conas nascleanúint a dhéanamh trí leagan amach powerpoint agus bunghnéithe an chódú a thuiscint. Sa teicneolaíocht, foghlaimíonn tú faoi tháirgí a dhearadh ag baint úsáide as do iPad agus an ríomhaire.

Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland, the student is doing school work using technology and paper and a pen

Eolas le téarma agus ardán comónta

Is ionann Litríocht Digiteach agus a bheith in ann plé leis an tírdhreacht digiteach. Foghlaimíonn daltaí faoi thearmaí a bhaineann leis an idirlíon agus ardán comónta ar nós aipeanna a bhaineann le Códú, Microsoft Office® nó Google®.

Students using computers at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Cómhoibriú

Is scil an tabhachtach é a bheith in ann comhoibriú chun fadhbanna digiteacha a réitiú. Nuair atá an fhoireann iomlán pairteach don éiceachóras a úsáideann go leor comhlachtaí teicneolaíochta difrúla, is tréíth an-proifisiúnta é cómhoibriú agus ag réiteach fadhbanna litríocht digiteacha.

Student, digital literacy, making a pink object at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland.

Ag dul i dtaithí le teicneolaíocht nua

Ceann amháin is tábhachtach faoi litríocht digiteach ná an acmhainn chun dul i dtaithí le teicneolaíocht nua, de réir Miro. “You need to keep an open mind to innovation whenever it's implemented within your office.”

Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland. Red brick building, trees, sports field, students.

Mála Digiteach

Athnaímid anseo i Meánscoil Gharman an ghá atá ann le scileanna an 21ú haois a roinnt lenár ndaltaí ionas go néireóidh leo sa todhchaí atá rompú. Rinneamar an cinneadh iPadanna a úsáid inár scoil agus tugann sé sin an deis do dhaltaí dul i mbun taighde agus iad ar thóir eolais níos doimhne nach dtugann an leabhar fisiciúil. Obraíonn daltaí le hábhair, teascanna agus acmhainní sna leabhair digiteacha atá d’ard-chaighdeán.

Steve Jobs

Co – bunaitheoir Apple“Ní rud ar bith í an teicneolaíocht. Rud atá tábhachtach ná go gcreideann tú i ndaoine, go bhfuil siad maith agus cliste go bunúsach, agus má thugann tú uirlisí dóibh, déanfaidh siad rudaí iontacha leo.”

“Technology is nothing. What’s important is that you believe in people, that they’re basically good and smart, and if you give them tools, they’ll do great things with them.”

MOS Ireland Excel Championship 2023.

MOS Ireland Excel 2023

A student from Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford receives his certificate at the MOS Ireland Excel championship 2023

Mos Ireland Excel 2023, Ba chúis áthais an nuacht a fuaireamar le déanaí go raibh dalta ón gcúigiú bliain iMeánscoil Gharman, Jamie Mac Giolla Dé, roghnaithe mar iomaitheoir sa bhalta ceannais don MOS Ireland Excel Championship 2023 leis an scór 98% a fuair sé san Excel. D’eagraigh Prodigy Learning an comórtas agus bhí an ocáid suite i ‘Dreamspace’ i mBaile Átha Cliath ar an 10ú Bealtaine. Is deis iontach í páirt a ghlacadh sa bhalta ceannais don Microsoft Office Specialist Ireland Championship, agus táimid an-bhródúil as Jamie agus an éacht atá déanta aige. Chuaigh sé in iomaíocht leis na daoine is fearr sa tír, mic léinn triú leibhéal san áireamh. Is é MOS an clár teastais Teicneolaíocht Faisnéise (TF) is mó ar domhain, agus bronntar thart ar 2.3 milliún teastais go bliantiúil.

Tugtar aitheantas don teastas seo ó Microsoft ar fud an domhain. Déantar meas ar na scileanna atá faighte ag na daltaí agus réitítear iad d’fheidhmithe réadúla an domhain, ag treisiú a gcuid oilteachta agus ag feabhsú a gcuid infhostaitheachta. Seo an dara bhliain as a chéile inar ghlac dalta ó Mheánscoil Gharman páirt ar ardán naisiúnta i gceannceathrú Microsoft ag léiriú a gcuid scileanna ríomhaireachta. An bhliain seo chaite, déirigh Thomas Dunne páirt a ghlacadh sa chraobh le scór an ard agus an dúine a bhuaigh an craobh sin, lean sé ar aghaidh chun craobh an domhain a bhuachaint i gCalafornia. Críochnaigh Jamie gach scrúdú i MOS agus is Máistir Microsoft Office Specialist é anois. Guímid gach rath air sa todhchaí.

A student from Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford at the MOS Ireland Excel championship 2023

Certiport Microsoft Office Specialist

World Championship 2023

meanscoilgharman student attends the certiport world championship in Florida


Is Comórtas Domhanda é Craobhchomórtas Speisialta an Domhain Certiport Microsoft Office a dhéanann tástáil ar scileanna na mac léinn ar fheidhmchláir Microsoft Office. Tugtar cuireadh do mhic léinn a bhfuil na scóir scrúdaithe is airde acu agus na hamanna scrúduithe is ísle acu ionadaíocht a dhéanamh ar a dtír agus dul san iomaíocht ag Craobh an Domhain i bhFlorida, Na Stáit Aontaithe!

Jamie Mac Giolla Dé agus a chlann ar a mbealach go Flordia don Chomórtas Domhanda MOS 2023. 

Fógrófar an buaiteoir ar an gCéadaoin 2/08/23 ag 10.30 am EST. (14:30 GMT)

Guímid gach rath air.

Eolas 

World Championship

Live stream ar YouTube.

Tech Féile

Tech Féile 2021: Ag céiliúradh ceoil agus teicneolaíochta i Meánscoil Gharman. In Ionad ADAPT in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath sheol Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers T.D., Gradaim TechFéile 2021 chomh maith le Dialann Scoile 2021.

Glacann daltaí Meánscoil Gharman páirt sa chomórtas techneolaíochta agus ceoil go rialta agus bíonn an rath orthu. I mbliana bhuaigh an banna ceoil an duais chun taifead profisiúnta a dhéanamh dóibh agus iad ag seinm ar scoil. Tá an nasc ar fáil ar youtube.

Is ócáid bhliantúil í TechFéile atá ar an mbóthar le roinnt blianta anois agus atá mar chuid lárnach den Chlár TechSpace. Is í an ócáid theicneolaíocht Gaeilge is mó in Éirinn a thugann deis don aois óg a bheith cruthaitheach agus ealaíonta. I mbliana den chéad uair riamh, tugadh an ócáid ar líne. 

Jack Chambers TD

In Ionad ADAPT in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath sheol Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers T.D., Gradaim TechFéile 2021 chomh maith le Dialann Scoile 2021.

” Tugann na duaiseanna seo aitheantas don sárobair atá ar bun ag an aos óg agus ag an eagraíocht i saol digiteach na Gaeilge, ag cur chun cinn na teanga sa teicneolaíocht digiteach nua-aoise. Léiríonn sé seo an tuiscint shoiléir atá acu siúd a ghlac páirt sa bhFéile ar an luach a bhaineann lenár dteanga dhúchais féin.”

Cad is Litearthacht Dhigiteach ann?

Tagraíonn litearthacht dhigiteach do chumas duine TF agus teicneolaíocht dhigiteach a úsáid chun eolas a aimsiú, a mheas, a chruthú agus a chur in iúl. Ciallaíonn sé go bhfuil na scileanna atá uait le maireachtáil, le foghlaim agus le hobair i sochaí ina bhfuil cumarsáid agus teacht ar eolas ag dul i méid trí theicneolaíochtaí digiteacha ar nós ardáin idirlín, na meáin shóisialta agus gléasanna móibíleacha. Ligeann litearthacht dhigiteach duit fanacht suas chun dáta leis an eolas faoi na teicneolaíochtaí atá ann cheana féin, cumarsáid cheart a dhéanamh i dtimpeallacht ar líne, do chuid smaointe a bhainistiú i dtimpeallacht ar líne. Is féidir leat a fheiceáil cén fáth a mbeadh tábhacht ag baint le scileanna éagsúla laistigh den litearthacht dhigiteach ag brath ar an slí bheatha a roghnaíonn tú. Molann bainisteoirí fostaithe cuid de na scileanna tábhachtacha litearthachta digiteacha a lorgaíonn siad agus cén fáth. Scileanna litearthachta digiteacha ar mhaith le fostóirí a fheiceáil:

Taighde Neamhspleách

Tuiscint ar an gcaoi le teicneolaíochtaí a úsáid agus an cumas taighde neamhspleách a dhéanamh agus fadhbanna a réiteach. Is tionscal é an tionscal teicneolaíochta atá ag athrú de shíor, a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach d’fhoghlaimeoirí ar feadh an tsaoil.

Eolas ar Théarmaí Agus Ardáin Choiteanna

“Ciallaíonn litearthacht dhigiteach go bhfuil do bhealach timpeall ar an tírdhreach digiteach ar eolas agat,” a deir Shayne Sherman, Príomhfheidhmeannach TechLoris. Cuid de scileanna litearthachta digití a bhaint amach is ea tú féin a chur ar an eolas faoina théarmaíocht agus taithí a fháil ar bhunréitigh bhogearraí.

Comhoibriú

Úsáideann go leor ionad oibre uirlisí agus bogearraí digiteacha chun comhoibriú a éascú. Téann an cumas comhoibriú agus réiteach fadhbanna go neamhspleách chun tairbhe d’obair foirne, chomh maith le scileanna gairmiúla a fhorbairt. B’fhéidir nach dtuigeann gach duine na hardáin dhigiteacha go léir, ach go dtiocfaidh siad chun bheith ina gcuid d’éiceachóras a úsáideann meascán den teicneolaíocht ina gcuid oibre go laethúil.

Oiriúnú don Teicneolaíocht Nua

Is gné thábhachtach den litearthacht dhigiteach é a bheith oscailte maidir le hoiriúnú do theicneolaíochtaí nua. Cuireann sé go dearfach le hionad oibre lúfar. Tá teicneolaíochtaí nua agus réitigh bogearraí nuálacha ag teacht chun cinn i gcónaí in ionaid oibre. Is scil luachmhar litearthachta digití é an cumas dul i dtaithí ar na próisis nua seo.

Teicneolaíochtaí a Mhúineadh nó a Mhíniú a úsáideann tú

Is scil é an chaoi a n-úsáidtear ardáin chun daoine eile a chumhachtú. Is éard atá i litearthacht dhigiteach ná teicneolaíochtaí nua a thuiscint agus do chuid eolais a roinnt le daoine eile ar bhonn leanúnach.

Is scil inaistrithe í litearthacht dhigiteach

Aithníonn daltaí atá litearthacht dhigiteach na deiseanna, na cearta agus na freagrachtaí a thagann le foghlaim, oibriú agus maireachtáil inár ndomhan digiteach idirnasctha.

Digital literacy student at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Alessandra Sala

CEANNAIREACHT COMHPHÁIRTÍOCHTA, MNÁ IN AI (WAI) , ÉIRE AGUS STIÚRTHÓIR EOLAÍOCHTA SONRAÍ & AI SHUTTERSTOCK

“Tosaíonn gach duine ar leibhéal difriúil agus mar sin ní mór duit aistear oideachasúil a dhearadh a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach do phointí tosaigh agus do chríochphointí éagsúla agus ansin beidh sé ina thionscadal foghlama leanúnach”

At Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland two student talk beside a computer digital literacy

Litearthacht Dhigiteach & Mífhaisnéis

Dar leis an bPríomh-Oifig Staidrimh, tá bunscileanna digiteacha nó os cionn na bunscileanna digiteacha ag 44% de dhaonra na hÉireann idir 16 agus 74 bliain d’aois. (Tuarascáil Folláine na Sochaí an Náisiúin in Éirinn 2017). Cuidíonn smaointeoireacht chriticiúil agus scileanna litearthachta digití le dul i ngleic leis na hiarmhairtí diúltacha inár sochaí ó theicneolaíocht dhomhain bhréige, algartaim, ionramháil íomhá agus mífhaisnéis. Nuair a thuigtear a gcearta sonraí pearsanta agus conas a gcuid príobháideacht agus a slándáil a chosaint spreagtar mic léinn chun meas a léiriú ar shlándáil agus ar phríobháideachas daoine eile.Cad is Eolas Bréagach ann?

Bí Sabháilte ar Líne
Be Safe Online

Internet safety resources to empower our community

Cad is Sonraí Móra ann?

Cad is Sonraí Móra ann? Físeán ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) Teicneolaíocht san Oideachas

Graific Theicniúil & Teicneolaiocht

Eoin Ó hÁodha

Ábhair Graific Theicniúil & Teicneolaiocht

“Ceann – Croí – Lámh!
(Head – Heart – Hand)
In Graphics & Technology, we think with our head, create with our hands & put our heart into it. In Graphics, we learn to think visually & communicate visually in 2D & 3D. In Technology, we learn to design and make.”

Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2027


Tá sé mar aidhm ag an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna go dtí 2027 tacaíocht bhreise a thabhairt don chóras scoile chun a chinntiú go mbíonn deis ag gach foghlaimeoir an t-eolas agus na scileanna a fháil a theastaíonn uathu chun dul i ngleic le saol digiteach atá de shíor ag athrú. Tá an straitéis bunaithe ar cuspóirí ardleibhéil faoi thrí phríomhcholún.

Play Video

Do Thuismitheoirí

Scrúdaíonn Webinar um Shábháilteacht Ar Líne, ón PDST do Thuismitheoirí leis an Dr Colman Noctor (Síciteiripeoir Síc-anailíseach Leanaí agus Ógánach;) na deiseanna agus na rioscaí do dhéagóirí ar líne. San fhíseán seo, cuireann sé comhairle phraiticiúil ar fáil chun tacú le tuismitheoirí agus freagraíonn sé roinnt ceisteanna coitianta.

Feasacht agus cosc ar chibearbhulaíocht. Físeán ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST).

National Council for Special Education

NCSE

The National Council for Special Education (NCSE) was set up to improve the delivery of education services to persons with special educational needs arising from disabilities with particular emphasis on children.

National Council for Special Education.  Tá sé i gceist sa treoir seo eolas a thabhairt maidir leis an aistriú i gcás scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, do thuismitheoirí agus do na scoileanna araon. Tá súil againn an t-imní a bheadh ar scoláirí is tuismitheoirí faoi na cúrsaí seo a laghdú agus samplaí deachleachtais a sholáthar. 

National Council for Special Education. Tá sé i gceist sa treoir seo eolas a thabhairt maidir leis an aistriú i gcás scoláirí ag a bhfuil riachtanais oideachasúla speisialta, do thuismitheoirí agus do na scoileanna araon. Tá súil againn an t-imní a bheadh ar scoláirí is tuismitheoirí faoi na cúrsaí seo a laghdú agus samplaí deachleachtais a sholáthar. 

Eolas
Teangmháil
Contact