Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97

Inbhuanaitheacht

I Meánscoil Gharman, cuirimid an-bhéim ar an timpeallacht agus inbhuanaitheacht.

Forbairt inbhuanaitheachta agus Aidhmeanna(SDG’s)

Tugann an clár oibre 2030 d’fhorbairt inbhuanaitheachta, glactha le gach ball den Náisiún Aontaithe, treoirphlean do shíocháin agus dul chun cinn do ghach duine ar an bpainéad dúinn, anois agus sa todhchaí. Mar chroílár an chláir tá 17 Spriocanna Forbartha. Inbhuanaithe a mortar do ghach tír beart a dhéanamh de réir an briathar go práinneach, idir tíortha forbartha agus ná tíortha i mbéal forbartha- i gcomhpháirtíocht uilíoch.

 

Cairt na Cruinne

Is doicméid é Cairt na Cruinne le 16 prionsabail a threoiríonn an ghluaiseacht uilíoch i dtreo domhain níos cirte, cóire agus síochánta.Eagraithe faoi ceithre cholún, a dhéanann iarracht an coinsias a athrú go gluaiseacht. Déanann sé iarracht spreagadh a thabhairt do dhaoine mothúcháin uilíoch idirspléachas a bheith acu agus freagracht don chine daonna agus an an gcomhphobal uilíoch a chur chun cinn don ghlúin seo agus do na glúnta amach romhainn. Is fís dóchasach é le treoracha chun gnímh.

The earth charter pillars. sustainability education. Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Ár Roghanna Inbhuanaithe

seaweed tea, sustainable plants and students at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

I Meánscoil Gharman, is ceist tábhachtach í ceist na timpeallachta agus inbhuanaithe.

Cuirtear i gcuimhne go rialta do na daltaí conas athchúrsáil a dhéanamh ar nithe i mbealach oiriúnach. Tá boscaí difriúla ar fáil ar fud na scoile don bhruscar agus baineann na daltaí úsáid as an mbosca ceart chun fáil réidh lena gcuid bruscair. Moltar athchúrsáil páipéir agus cartchláir chomh maith. Roinntear doicméid trí One Note nó Teams agus íslíonn sé sin úsáid an pháipéir ar scoil.

Tá an Coiste Glas gníomhach ag múineadh dúinn an tábhacht a bhaineann le hathchúrsáil agus aire a thabhairt do himpeallacht na scoile.

Cabhraíonn ár múinteoir Shannon De Faoite linn tuiscint a bheith againn ar chonas athchúrsáil ceart a dhéanamh agus conas gur féidir linn cabhrú leis an timpeallacht. Bainimid an úsáid as ár ngairdín agus déanaimid iarracht é a fhorbairt. 

making cookies at Meánscoil Gharman

Foghlaimíonn ár ndaltaí sa chúigiú bhliain an tábhacht a bhaineann lena gcuid torthaí, glasraí agus bláthanna a fhás, faoi conas samplaí a bhaint ó phlandaí eile agus conas iad a fhás i rang garradóireachta speisialta.

Anseo, obraíonn siad i bpolathollán agus i bplota an chomhphobail, ag fás agus ag baint a gcuid torthaí, fhad is a mbaineann siad tairbhe as radharcanna dochreidte an tSláine agus as aer úr na tuaithe.

Moltar do dhaltaí gach rud a thógann siad ar scoil ina mboscaí lóin a thabhairt abhaile. Ní chóir go rachadh aon leacht isteach sa bhosca bruscair. Moltar dóibh an cartón íoghairt a nígh sular gcuirtear é sa bhruscar. Déantar iarracht an méid is mó leictreachasa shabháil trí na soilse a mhúchadh nuair a fhágtar an seomra, plocóidí a casadh as nuair nach núsáidtear iad, mar shampla leis na ríomhairí. Tá buacairí uathoibríoch sna leithrísí a stopann tar éis 30 soicind chun an tuisce a shabháil.

Litríocht Digiteach

Is rud an tabhachtach i Meánscoil Gharman é litríocht digiteach. Baineann daltaí I Meánscoil Gharman usáid as go leor acmhainní ar líne, ar an ipad nó ar ríomhaire.

 

Mar sin, tá go leor deiseanna scileanna digiteacha a fheabhsú tríd na bliana. Tá sé an-tabhachtach dúinn go bhfuil gach dalta in ann an coincheap de cóipcheart agus bradáil a thuiscint, chomh maith le hacmhainní cosúil le físeáin a chruthú agus hipearnascanna a úsáid i gceart.

Tá go leor ranganna difriúla atá tiomnaithe ar na scileanna seo, mar shampla staidéar riomhaireachta, rang ina foghlaimíonn tú faoi scileanna a bhaineann le pacáiste Microsoft Office, ar nós One drive, One Note agus conas Word, Powerpoint, Excel a úsáid i gceart.

Faigheann daltaí Teastas ó Microsoft nuair atá ardchaighdeán sna scileanna faighte acu. 

Mar chuid den curriculum foghlaimíonn daltaí conas códáíl bunúsach a dhéanamh agus cuireann siad go mór lena scileanna STEAM.

Tá ranganna teicneolaíochta ann freisin agus sa rang sin foghlaimíonn tú faoi dhearadh táirge, ag úsaid aip ar do ipad féin agus ar na ríomhairí. 

Seiceáil amach

Junk Kouture

Tá ár gcuid daltaí páirteach go gníomhach i dtionscnaimh athraithe aeráide ar nós an chláir idirnáisiúnta Junk Kouture. Ag obair le réimse ábhar ag smaoineamh ar an inbhuanaitheacht agus an geilleagar ciorclach ag an am céanna.

Rang Garraíodóireachta

Rang Garraíodóireachta Tuigimid anseo i Meánscoil Gharman an tabhacht a bhaineann leis an timpeallacht agus áilleacht na tuaithe. Tá an t-ádh linn go bhfuilimid lonnaithe i gcúinne fíor-álainn de Loch Garman, contae atá millte leis an méid radharcanna áille agus tránna bána. Toisc go dtuigimid cé chomh tabhachtach is atá ár dtimpeallacht, is maith linn é sin a roinnt lenár ndaltaí agus iad a bheith fiosach ar nósanna is scileanna na tuaithe. Ar an gcioncheap sin cuirimid rang garraíodóireachta ar fáil do dhaltaí. Cuireann siad síolta sa tollán pola agus I bplotaí an phobail, foghlaimíonn siad conas cuí a coiméad ar an ngairdín agus cothaíonn siad plándaí nua ó shean-phlandaí. Tugann sé deis do na daltaí ealú ón strús agus a bheith ar aon leis an nadúr.

Athrú Aeráide

Smaoineamh maith amháin

Play Video

Mol Sunraí Spriocanna Forbartha Inbhuanaither (SDGanna)na hÉireann

Déantar dul chun cinn na hÉireann i gcoinne gach sprice a Thomas tri Úsáideann a bhaint as sraith spriocanna agus táscaurí comhaontaithe de chuid na Náisiún Auntaithe (NA) domhanda agus an Aontais Eorpaigh (AE).

Elaine Nic Reamóin

Ábhair Eolaíocht, Bitheolaíocht & Cemic

”Science as we know it today is not only the pursuit of truth and knowledge for the good of mankind but also the responsibility of mankind.”

Dan Mac Ghiolla Phadraig

Ábhair Eolaíocht, Fisic, Mata, Mata Feidhmeach

“Science is simply common sense at its best. Scientists do not study nature because it’s useful, they study it because they delight in it and they delight in it because it’s beautiful. “

Clíona Uí Ghionnaín

Ábhair Eolaíocht & Mata

“Science is simply the word we use to describe a method of organising our curiosity. ”

Eolaí Óg

Tionscadal 1571 – Cur chuige cultúrtha chun dul i ngleic le heipidéim murtaill i measc daoine óga.

Play Video

Athrú Aeráide

Sa mhodúl seo, foghlaimíonn na daltaí faoi bunchúiseanna athrú aeráide; éifeachtaí an athrú aeráide; iarmhairtí; agus réitigh. Ardaítear a bhfeasacht ar bhithéagsúlacht agus an dúlra agus conas mar a idirghníomhann muid leis an timpeallacht. Déanaimid gníomhú sóisialta trí bailiúcháin brúscair a eagrú agus glacann na daltaí páirt i réimse leathan ceardlanna chun a bpáirt a fhiosrú i bpróiseas an t-athrú aeráide a laghdú. Is é cuspóir an mhodúl seo ná go cumhachtú na ndaltaí ionas go bhféadfadh siad a gcumas a bhraith d’fhonn is difear dearfach a dhéanamh ina gceantar féin agus sa domhan mórthimpeall orthu. 

Climate change quote by barrack obama. sustainability at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 4

Déantar meas ar spriocanna forbartha inbhuanaithe na hÉireann trí targaidí agus táscairí leagtha amach ag an Aontas Eorpach agus ag na Náisiúin Aontaithe.

Sustainable development goal. Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

SFI 4

Targaid: 4.4
Faoin 2030, ardú thar chuimse ar an méid daoine óga le scileanna oiriúnacha, teicniúla agus gairmoiliúna, don fhostaíocht, postanna cuí agus fiontraíocht

Táscáire 4.4.1
Comhréir na nóg agus daoine fásta le scileanna san eolas agus cumarsáid teicniúla (TEL), de réir scileanna

At Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland a student in the classroom writing on a book
Food fanatics award for Meánscoil Gharman

Food Fanatics agus SEAI ‘One Good Idea’.

Roghnaíodh an grúpa ‘The Food Fanatics’ mar cheann de na príomhfhoirne a bheidh ag dul go Craobh na hÉireann i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar an 15ú lá de Mhí na Bealtaine.  Beidh ar Róisín Réid agus Chloe Fortune cur i láthair a dhéanamh do na moltóirí ar lá an chomórtais. Guímid gach rath ar na cailíní.
 
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Jade i mbliain 5 a chabhraigh leis na cailíní.

 

Citizen Science

National Biodiversity Data Centre, Citizen Science. Citizen science is data collection by members of the public to help answer research questions.

Biodiversity

National Biodiversity Indicators.

Explore Your Shore

Explore Your Shore! is working to build our knowledge of the distribution of marine species around the Irish coast. Citizen Science.

Science Foundation Ireland

Science Foundation Ireland (SFI) is the national foundation for investment in scientific and engineering research.

river forrest trees mountain at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland
Meánscoil Gharman building and playground an all Irish secondary school in wexford Ireland
blue sky red brick building trees grass field lawn students playing ball at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Pollinator Plan

All-Ireland Pollinator Plan. National Biodiversity Data Centre. The All-Ireland Pollinator Plan is about all of us coming together to try to create an Ireland where pollinators can survive and thrive.

Irish Vegetation Classification

The Irish Vegetation Classification is a project which aims to classify, describe and map in detail all aspects of natural and semi-natural vegetation in Ireland within a single, unified framework.

National Biodiversity Data Centre

The National Biodiversity Data Centre works to make biodiversity data & information more freely available in order to better understand and assist the protection of Ireland’s biodiversity.

Eolas
Tar i dteangmháil linn!