Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97

Tairseach

Gairme

Eolas

Inár scoil, creidimid go bhfuil sé de chumas ag gach dalta a gcuid aislingí agus a lánacmhainneacht a bhaint amach. Sin an fáth a gcuirimid clár cuimsitheach gairmthreorach ar fáil chun cabhrú leat do roghanna a fhiosrú agus cinntí eolasacha a dhéanamh faoi do thodhchaí.

Cuimsíonn ár gclár gach rud ó bhainistiú faisnéise gairme go scileanna cinnteoireachta agus cuardaigh poist a fhorbairt, agus go leor eile. Tuigimid gur féidir leis a bheith deacair saol na pleanála gairme a stiúiriú, ach táimid anseo chun tacú leat le gach céim den bhealach. Tosaímid ag leagan síos an bhunobair do do thodhchaí sa chéad bhliain, ag tagairt do threoir ghairme i rogha ábhair.

De réir mar a théann tú ar aghaidh go dtí an tsraith shinsearach, cuirimid cruinnithe duine le duine ar fáil chun do phleananna gairme a phlé agus chun tú a threorú tríd an bpróiseas iarratais ar bhreisoideachas, deontais agus deiseanna fostaíochta. Cuirimid deiseanna ar fáil duit freisin freastal ar laethanta oscailte ollscoile agus institiúide, agus taispeántais ghairme chun cabhrú leat réimsí éagsúla a iniúchadh agus do phaisean a aimsiú. Má tú ag iarraidh tabhairt faoin ardoideachas nó dul isteach I saol na hoibre, táimid anseo chun cabhrú leat do cheann scríbe a bhaint amach.

 

Mura bhfuil tú cinnte cá háit le tosú, ná bíodh imní ort. Is féidir le tuismitheoirí, múinteoirí, cinn bliana, nó an príomhoide tú a chur ar aghaidh chuig ár seirbhísí gairmthreorach, nó fiú is féidir leat tú féin a chur i láthair an chomhairleora gairmthreorach. Táimid anseo chun tú a chumasú chun na roghanna is fearr a dhéanamh do do thodhchaí. Ag ár scoil, creidimid ionat agus i do chumas. Oibrímis le chéile chun cabhrú leat do spriocanna a bhaint amach! Tairseach Gairme

Is próiséas í treoir gairme a thugann eolas chuig daltaí, agus a spreagann iad chun úsáid a bhaint as na deiseanna atá ar fáil. Eolas bainistíochta gairme atá i gceist, scileanna roghanna a dhéanamh, scileanna tóraíocht phoist, cleachtadh agallaimh srl… cé go dtosaíónn an obair seo sa chéad bhliain, le tagairt chuig treoir gairme in ábhar roghnaithe, tarlaíonn an chuid is mó de threoir gairme sna bhlianta den sraith sinsireach. Úsáideann daltaí Ardteistiméireachta, go háirithe, cruinnithe duine ar dhuine chun a bpleananna gairme a pléigh; Iarratas chuig coláistí Cúrsa Iar-Ardteistiméireachta, UCAS agus Lár-oifig Iontrála; iarratas phoist a dhéanamh; iarratas a chuir isteach i gcomhair deontaisí tacaíochta do mhic léinn in Éireann; iarratas a chuir isteach i gcomhair Rochtanna d’Oideachas do dhaoine faoi míchumais nó an Bealach Rochtanna ar Ard-Oideachas.

Is féidir le daltaí an deis chun freastail ar lá oscailte ollscoil/Institiúd teicneolaíochta/ Coláiste Oiliúna Múinteoirí i Mí Deireadh Fomhair, agus is féidir le daltaí an sraithe sinsireacha an deis a thógáil chun freastail ar taispeántas gairmeacha i Mí Mheán Fómhair. Mar an gcéanna le comhairle pearsanta, chun úsáid a bhaint as na seirbhísí treoir gairme nó treoir oideachais sa scoil is féidir le daltaí a bheith altreoraithe ag múinteoirí, tuismitheoirí, múinteoir na bliana, an phríomhoide nó an leas-phríomhoide, nó is féidir le daltaí iad féin a treoiriú tríd iad féin a cuir i láthair chuig an treoirchomhairleoir.

A Process

Career guidance is a process which informs students and encourages them to avail of the opportunities relevant to their individual situations. Elements of this programme include careers information management, decision making skills, job search skills, interviews etc. Although this work begins in first year with reference to career guidance in subject choice, most career guidance work is undertaken in the senior cycle years. Leaving Certificate students use one to one meetings to discuss their career plans; make applications to PLC colleges, UCAS and CAO; make job applications; apply for SUSI grants; apply for the Disability Access Route to Education (DARE) or the Higher Education Access Route (HEAR). 

Students can avail of the opportunity to attend a University/Institute of Technology/Teacher Training College open day in October, and Leaving Certificate students can avail of the opportunity to attend a career exhibition in September. As with personal counselling, to avail of the educational or career guidance services in the school students may be referred by parents, teachers, year heads, the principal or vice-principal, or indeed students can self-refer by presenting to the career guidance counsellor.

Eolas cabhrach

Tairseach Gairme

Handbook

The interactive CAO handbook

Cao

Website for CAO

Apply

Iarratas don Lár-Oifig Iontrála

Qualifax

Ireland's Learner's Database for further and higher education

The Future

Mapping your Future by the CAO

 

Careers Portal

Careers Guidance Tools For All

HEAR

Higher Education Access Route

Apply

Iarratas don Lár-Oifig Iontrála

DARE

Disability Access Route to Education

The CAO

The CAO offers process by the CAO

 

Susi

Suíomhanna Úsáideacha i gcórgcomhair deontaisí

Eligibility

Chun seic a dhéanamh ar do Cháilitheacht i gcomhair deontas, téigh chuig

How to Apply

How To Apply For SUSI Grants

Grants Susi

What Grants Are Available

QQI

Is córas 10 leibhéal é Creat Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann (CNC) a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar cháilíochtaí i gcóras oideachais agus oiliúna na hÉireann. 

Taispeánann an CNC an chaoi a ndéantar Dámhachtainí Oideachais Ghinearálta, Breisoideachais agus Oiliúna agus Dámhachtainí Ardoideachais a mhapáil i gcoinne 10 leibhéal an chreata.

NTA

National Transport Authority - Travel Options to Your campus

IGC

Institute For Guidance Counsellors, the professional body for guidance counsellors in Ireland.

#ThisIsSTEM - Seo é Cainteanna Gairme STEM

Cainteanna Gairme ó Smart Futures. Acmhainn eolais do ghairmeacha san eolaíocht, sa teicneolaíocht, san innealtóireacht agus sa mhatamaitic (STEM) do dhaltaí, do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus do threoirchomhairleoirí. Á bhainistiú ag an ngníomhaireacht rialtais, Fondúireacht Eolaíochta Éireann.

Smart Futures

Smart Futures is an information resource for careers in science, technology, engineering and maths (STEM) for students, parents, teachers and guidance counsellors. Managed by the government agency, Science Foundation Ireland.

ThisIsStem Career Talks

ThisIsSTEM Career Talks from Smart Futures is an information resource for careers in science, technology, engineering and maths (STEM).

Comhairle Dhearaidh & Cheardaíochta na hÉireann

Past Student Experiences

"Looking back, I understand that there is no secondary school like Meánscoil Gharman. The opportunities it has given me, you wouldn’t get them in another secondary school..... it gave me great experiences and and confidence. I wouldn’t be worried about coming from an English-speaking secondary school because by the end of first year you'll be fluent in Irish".
past pupil testimonial
Chloe

 

''There is a really good spirit of the school, as well as the location being more unique than other schools....there were great trips from the school...we went to Paris in second year...in transition year we went to Bucharest...working with a charity''
past pupil testimonial
Roisin
“Is breá liom an tatmasféar sa scoil. Ceapaim gurb é sin an rud is fearr faoin scoil. Tá atmasféar na scoile i Meánscoil Gharman just go hiontach. Tá na múinteoirí agus na daltaí an cabhrach agus tá an méid daltaí sa scoil níos lú agus mar gheall ar sin tá deiseanna níos fearr agat is bíonn aithne maith ag na múinteoirí ort.”
Liam Finnan